Kleštiny, sady

 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

11 975,00 Kč/sada

7 775,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

7 650,00 Kč/sada

4 975,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

5 975,00 Kč/sada

3 875,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

4 975,00 Kč/sada

3 225,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

3 775,00 Kč/sada

2 450,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

3 400,00 Kč/sada

2 200,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

7 900,00 Kč/sada

5 125,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

5 650,00 Kč/sada

3 675,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

92 300,00 Kč/sada

60 000,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

46 525,00 Kč/sada

30 250,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

16 150,00 Kč/sada

10 500,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

8 125,00 Kč/sada

5 275,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

7 200,00 Kč/sada

4 675,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

4 250,00 Kč/sada

2 750,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

10 700,00 Kč/sada

6 950,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

5 775,00 Kč/sada

3 750,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

3 525,00 Kč/sada

2 300,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

6 900,00 Kč/sada

4 475,00 Kč/sada

Detail