Kleštiny, sady

 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

11 496,00 Kč/sada

8 616,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

7 344,00 Kč/sada

5 496,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

5 736,00 Kč/sada

4 296,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

4 776,00 Kč/sada

3 576,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

3 624,00 Kč/sada

2 712,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

3 264,00 Kč/sada

2 448,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

7 584,00 Kč/sada

5 688,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

5 424,00 Kč/sada

4 056,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

88 608,00 Kč/sada

66 456,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

44 664,00 Kč/sada

33 504,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

15 504,00 Kč/sada

11 616,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

7 800,00 Kč/sada

5 856,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

6 912,00 Kč/sada

5 184,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

4 080,00 Kč/sada

3 048,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

10 272,00 Kč/sada

7 704,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

5 544,00 Kč/sada

4 152,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

3 384,00 Kč/sada

2 544,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

6 624,00 Kč/sada

4 968,00 Kč/sada

Detail