Kleštiny, sady

 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 40, 4-26 mm, 23 ks

11 496,00 Kč/sada

9 192,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 32, 3-20 mm, 18 ks

7 344,00 Kč/sada

5 880,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 25, 2-16 mm, 15 ks

5 736,00 Kč/sada

4 584,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 20, 2-13 mm, 12 ks

4 776,00 Kč/sada

3 816,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

Sada kleštin v hliníkovém kufru ER 16, 1-10 mm, 10 ks

3 624,00 Kč/sada

2 904,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 415E

3 528,00 Kč/sada

2 832,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

Sada utěsněných kleštin v dřevěném pouzdru ER 20, 3–13 mm, 11 ks

7 368,00 Kč/sada

5 904,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

Sada přesných kleštin v dřevěném pouzdru ER 25, 2–16 mm, 15 ks

5 424,00 Kč/sada

4 344,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 0,5 mm, 79 ks

93 288,00 Kč/sada

74 640,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

Sada kleštin 173E, 3–42 mm, stupňování 1 mm, 40 ks

47 016,00 Kč/sada

37 608,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

Sada kleštin 385E, 1–29 mm, stupňování 0,5 mm, 57 ks

15 048,00 Kč/sada

12 048,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

Sada kleštin 385E, 3–26 mm, stupňování 1 mm, 24 ks

7 584,00 Kč/sada

6 072,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 444E

6 912,00 Kč/sada

5 520,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 410E

4 080,00 Kč/sada

3 264,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 467E

10 272,00 Kč/sada

8 208,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 462E

5 784,00 Kč/sada

4 632,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

Sada kleštin v hliníkovém pouzdru 415E

3 528,00 Kč/sada

2 832,00 Kč/sada

Detail
 • Akce
Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

Sada kleštin v dřevěném pouzdru 444E

6 624,00 Kč/sada

5 304,00 Kč/sada

Detail